III Toelichting op baten en lasten

a. Analyse rekeningresultaat

Omschrijving

bedragen x € 1000

Begrotingssaldo na wijziging (=saldo onvoorzien)

2.456

V

Kapitaallasten

1.074

V

Salarissen op investeringen, grondexploitatie en voorzieningen

-432

N

Inhuur personeel van derden

282

V

Toerekening overhead aan investeringen

-169

N

Sportaccommodaties

173

V

Verkeer en vervoer

216

V

Leges omgevingsvergunningen

-564

N

Algemene uitkering

269

V

Sociaal Domein

480

V

Onderstaand lichten wij de verschillen boven € 100.000 toe.

Begrotingsresultaat 1e t/m 10e begrotingswijziging (= saldo begrotingsresultaat) (€ 2.456.000 V)
In onderstaande tabel gaan wij in op het verloop van het begrotingsresultaat in 2018:


De grootste incidentele onttrekkingen zijn de bijdrage van Terneuzen aan het financieel arrangement Voortgezet onderwijs van € 375.000 en de raming voor te betalen Appa uitkering van € 121.600.
De grootste structurele toevoegingen betreffen de opbrengsten van belastingen via Sabewa zowel als gevolg van herziening van de heffingsgrondslagen aan het begin van het jaar als de 2e bestuursrapportage 2019 Sabewa.

Kapitaallasten (€ 1.074.000 V)
Het verloop van de post kapitaallasten in 2018 kan als volgt worden weergegeven:

primitieve

wijzigingen

begroting

realisatie

verschil

begroting

na wijziging

voordelig

Rente

6.891.000

-691.000

6.200.000

5.789.000

-411.000

Afschrijving

9.768.000

-18.000

9.751.000

9.088.000

-663.000

16.659.000

-709.000

15.951.000

14.877.000

-1.074.000

Rente incl. baten lang- en kort geld (€ 411.000 V)
Uit voorgaand overzicht blijkt dat er ten opzichte van de begroting na wijziging een voordelig resultaat op de post rente is van € 411.000 wat wij globaal als volgt verklaren. Bij de berekening onderuitputting kapitaallasten hielden wij rekening met een nog aan te trekken geldlening in 2018. Mede door het achterblijven van de financieringsbehoefte bleek dit achteraf niet nodig. De lagere financieringsbehoefte werd voornamelijk veroorzaakt door het niet volledig uitvoeren van de investeringsplanning. Dit betreft de volgende onderdelen:

· Rioleringen

· Wegenbeheersplan

· ISV/SDV

· Havenbeleid

· Openbare verlichting


Afschrijving (€ 663.000 V)

Het voordeel van de post afschrijvingen 2018 ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging is € 663.000. Dit is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven/uitstellen van geraamde investeringen. Dit betreft dezelfde investeringen zoals genoemd bij het onderdeel rente.

Salarissen incl. werkkostenregeling (WKR) (€ 378.000 V)
Het totaal van de salarissen (inclusief wachtgeld) bedroeg in 2018 € 26.078.000. Dit is € 482.000 lager dan de raming. Het voordelige verschil heeft verschillende oorzaken. Vanuit de voorziening ruiming begraafplaatsen gebruikten wij een bedrag van € 150.000 als dekking voor salarislasten (kostenplaats afdelingshoofd R&B). Hier tegenover staan nauwelijks (circa € 7.000) aan uitgaven. De gemaakte kosten zijn ten laste gebracht van de voorziening ruiming begraafplaatsen.
In de stelpost salarissen is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor variabel belonen. Hier tegenover staan nauwelijks uitgaven.
Bij de 2e bestuursrapportage is een bedrag van afgerond € 100.000 overgeboekt vanuit de salarissen naar de stelpost. Dit betreft geraamde mutaties van en naar de post salarissen. Hier tegenover staan geen uitgaven. Vanaf de 2e bestuursrapportage is vacatureruimte overgeboekt naar de post inhuur van derden t.b.v. vervanging.
De op diverse salarisposten geraamde incidentele beloningen (overwerk, onregelmatigheid toelage en overige toeslagen) zijn in totaliteit met een bedrag van € 60.000 overschreden (raming € 500.000; werkelijkheid € 560.000). Deze overschrijding beïnvloed het rekeningsaldo salarissen negatief. Het restant van het positieve saldo (482.000- 143.000 – 50.000 – 100.000 + 60.000 = 249.000) wordt veroorzaakt door andere afwijkingen van de werkelijkheid ten opzichte van de ramingen zoals overgebleven vacatureruimte etc.
Daarnaast hebben wij een nadeel van € 105.000 door eindheffing voor de WKR.
Wij mogen onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag onder 1,2% blijft van de loonsom van alle medewerkers. Dit is de vrije ruimte. Omdat wij per saldo boven deze vrije ruimte komen bedraagt de eindheffing € 105.000.

Salarissen op investeringen, grondexploitatie en voorzieningen (€ 432.000 N)
Wij hebben een nadeel van  € 432.000 door per saldo minder werkelijke salarissen bij investeringen, bedrijventerreinen, grondexploitatie en voorzieningen.
Het betreft de volgende bedragen:
- Investeringen € - 273.000
- Bedrijventerreinen € 32.000
- Grondexploitatie € -48.000
- Voorziening ruimen graven € - 143.000
In alle gevallen betreft het een van de raming afwijkende toerekening salariskosten. Dit vanwege het aantal bestede uren aan de desbetreffende zaken.

Taakstelling organisatiekosten (€ 127.000 V)
Begin 2018 was een budget beschikbaar van € 372.000. Directiebesluiten (DO) in leidden in 2018  tot incidentele en structurele mutaties op het budget taakstelling organisatiekosten. Dit resulteert in een restant budget eind 2018 van € 127.000.

Inhuur personeel van derden (€ 282.000 V)
In 2018 huurden wij voor een bedrag van € 2.983.000 in aan tijdelijk personeel. Dit is € 282.000 lager dan de raming. Wij hadden in 2018 minder uitgaven dan geraamd, omdat er pas later in het jaar budget beschikbaar is gesteld. Hierdoor was er bij de verschillende teams niet genoeg tijd om een geschikte kandidaat te vinden. Verschillende bureaus konden op het moment niet of pas laat kandidaten leveren. Om deze reden loopt de inhuur deels door in 2019.
De uitgaven aan inhuur van tijdelijk personeel ten opzichte van 2017 zijn ongeveer € 500.000 hoger.

Toevoeging voorziening i.v.m. politieke ambtsdragers (€ 722.000 N)
Wij hebben € 722.000 nadeel door een hogere toevoeging aan de voorzieningen APPA en Wachtgeld. Jaarlijks brengen wij de voorziening APPA (ouderdoms- en nabestaandenpensioenen) op het niveau waarmee wij aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Raet Bestuurderspensioenen en –uitkeringen berekende de actuariële waarde per 31 december 2018 voor ons. Deze berekeningen geven aan dat wij nog een bedrag van € 45.000 ten laste van de exploitatie aan de voorziening APPA moeten toevoegen.
Wij betaalden in 2018 € 140.000 extra uit aan wachtgelduitkeringen. De oorzaak hiervan is dat in 2018 een wisseling in het college plaatsvond. Hierdoor verstrekten wij vanaf 9 mei 2018 aan in totaal drie gewezen wethouders een wachtgelduitkering.
Daarnaast berekenden wij de stand van de voorziening voor wachtgeld aan gewezen wethouders per 31 december 2018. De voorziening gewezen wethouders moet ten behoeve van toekomstige verplichtingen op 31 december 2018 € 453.000 bedragen. In totaal moeten wij € 593.000 ten laste van de exploitatie 2018 aan de voorziening Wachtgeld gewezen wethouders toevoegen.
De hogere rentetoevoeging en werkgever- en werknemerspremies aan de voorzieningen verklaren het resterende verschil.

Toerekening overhead aan investeringen (€ 169.000 N)
Wij hebben een nadeel van € 169.000 door het minder toerekenen van overhead aan de investeringen. De overhead rekenen wij toe door een opslag van 74% bovenop de salarissen te doen. Omdat wij minder salarissen door middel van urentoerekening aan de investeringen toerekenden is er ook minder overhead toegerekend.


In de volgende posten zijn de salarissen, inhuur personeel van derden en kapitaallasten uitgezonderd. Deze zijn waar nodig hierboven toegelicht.

Vervoersvoorziening lokaal onderwijs (€ 119.000 N)
Wij hebben nadeel omdat de kosten van het leerlingenvervoer van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer € 119.000 hoger zijn dan begroot. De overschrijding bestaat uit een bedrag van € 103.000 op leerlingenvervoer en € 16.000 op bestuurskosten. De hogere kosten voor het leerlingenvervoer zijn veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen. Een paar leerlingen meer of minder heeft al een forse toe- of afname van de kosten tot gevolg. De bestuurskosten van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer rekenen wij met een verdeelsleutel toe aan het leerlingenvervoer, het WMO-vervoer en het jeugdzorg-vervoer. De bestuurskosten zijn hoger als gevolg van de juridische procedures in verband met de aanbesteding van het Regiotaxivervoer Zeeuws Vlaanderen.

Sportaccommodaties (€ 173.000 V)
Het voordeel op sportaccommodaties betreft vooral per saldo hogere opbrengsten van sportcentrum Vliegende Vaart en de openluchtzwembaden voor in totaal € 115.000. Dit als gevolg van het lang aanhoudende en warme zomerweer. De hogere kosten inhuur personeel van derden zijn hierin niet verrekend aangezien die al meegenomen zijn bovenin de analyse.

Afval (€ 185.000 V)
Bij huishoudelijk afval is er een voordeel van € 185.000. Dit betreft voor een bedrag van € 110.000 hogere opbrengsten oud papier. Daarnaast betreft het een incidenteel budget van € 75.000 voor routeoptimalisatie UHF sticker. Dit budget is niet meer noodzakelijk in verband met wijziging van het grondstoffenplan.

Verkeer en vervoer (€ 216.000 V)
Wij hebben voordeel op het taakveld verkeer en vervoer van € 216.000 Het betreft vooral de producten straatreiniging (diverse lasten en baten), kabels en leidingen (hogere opbrengst leges vergunningen) en onkruidbestrijding (lagere bijdrage aan derden). Meer aanvragen en werken van Delta netwerkgroep (DNWG) veroorzaken de hogere legesopbrengst bij kabels en leidingen. Bij onkruidbestrijding door derden is er voordeel door geen externe inhuur van veegmachines en personeel wegens de droogte.

Gronden (194.000 N)
Wij hebben € 118.000 nadeel door extra kosten ruimen van een voormalige begraafplaats.
Bij graafwerkzaamheden in de Van der Peijlstraat te Terneuzen stuitte de projectontwikkelaar onverwachts op een oude begraafplaats. Wij hadden deze grond in het verleden verkocht. Daarom betaalden wij een deel van de kosten voor ruiming van de begraafplaats. Ons aandeel in de ruiming van deze begraafplaats bedroeg € 118.000. Deze kosten waren niet begroot.

Het perceel Anna Bijnsstraat te Terneuzen verkochten wij voor € 343.000. De boekwaarde van het perceel bedroeg € 76.000. Hierdoor bedroeg de netto-opbrengst van de grond € 267.000. Met de afwaardering van de boekwaarde was geen rekening gehouden in de begroting, hierdoor is de boekwinst € 267.000 in plaats van € 343.000.

Leges omgevingsvergunningen (€ 562.000 N)
Door grotere en meer complexe aanvragen in 2018 is er voordeel van € 217.000. Omdat wij de verantwoording van de leges voor de Nieuwe Sluis voor een bedrag van € 779.000 moesten aanpassen op basis van de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) ontstaat er per saldo een nadeel van € 562.000. Wij moeten de inkomsten van de Nieuwe Sluis verantwoorden naar rato van de geprognosticeerde uitgaven.

Decentralisatie-uitkering lokale aanpak eenzaamheid (€ 150.000 V)
We hebben een voordeel van € 150.000 op de DU Lokale aanpak eenzaamheid. Deze DU ontvingen wij bij de Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds. Op het moment van ontvangst van de decembercirculaire kunnen wij de ramingen niet meer aanpassen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018 voegen we deze DU toe aan een bestemmingsreserve Versnelling lokale aanpak eenzaamheid, zodat de DU voor dit doel beschikbaar blijft.

Algemene uitkering (€ 269.000 V)
Wij hebben een voordeel op de Algemene Uitkering Gemeentefonds van € 269.000. Dit betreft voor een bedrag van € 100.000 het jaar 2018. De oorzaak hiervan is grotendeels de plus die wij bij de Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds kregen. De totale Algemene Uitkering in 2018 was € 56.910.000. Daarnaast betreft het voor een bedrag van € 169.000 afrekeningen van voorgaande jaren door aanpassing (verhoging) van aantallen die als basis dienen voor de berekening van de Algemene Uitkering.

Oninbaarverklaringen (€ 332.000 N)
Wij hebben een nadeel van € 332.000 op de oninbaarverklaringen. Dit betreft vooral  oninbaarverklaringen over voorgaande periodes door Sabewa Zeeland. Uit de periode 2008-2013 zijn oude conversie vorderingen afgeboekt voor een bedrag van € 231.000. Daarnaast zijn er voor €75.000 aan afvalstoffenheffingen oninbaar verklaard, vooral uit de periode 2014 en 2015.

Programma Sociaal Domein overige (€ 480.000 V)
Op het onderdeel minima hebben wij een voordeel van € 78.000. Dit betreft voor een bedrag van € 47.000 minimabeleid. Onderdeel hiervan zijn begrote lasten voor armoede bestrijding onder kinderen van 2018 die doorlopen in 2019. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks een decentralisatie-uitkering van het Rijk. Daarnaast betreft het € 31.000 voordeel op kwijtschelding. Dit omdat Sabewa nog niet alle kwijtscheldingsverzoeken afhandelde in 2018.  
Het doorlopen van lasten geldt ook voor het voordeel op schuldhulpverlening van € 64.000. Hiervoor ontvangen wij een decentralisatie-uitkering Armoede en schuld.
Ook het voordeel van € 43.000 op inburgering behoort tot deze categorie, waarbij de uitgaven doorlopen in 2019. Hiervoor ontvingen wij de decentralisatie-uitkeringen verhoogde instroom asielzoekers en maatschappelijke begeleiding.
Wij hebben een voordeel op accommodaties van € 55.000 vooral door een afrekening van energiebelasting over de jaren 2016 en 2017. De overige voordelen zitten verspreidt binnen het programma Sociaal Domein.


Overige mutaties onder € 100.000 vooral door zuinigheid (€ 899.000 V)
Dit bedrag bestaat voor het belangrijkste deel uit de volgende onderdelen:
Taakveld 2.2 Parkeren (€ 30.000 V), Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken onderdeel lokaal onderwijs (€ 78.000 V), Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie op het onderdeel onderhoud en renovatie openbaar groen (€ 85.000 V), Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening onderdeel ruimtelijke planvorming (€ 42.000 V), Taakveld 0.4 Overhead bijdragen van derden Interne zaken (€ 51.000 V) en terugontvangst van derden ICT ( € 75.000 V), Taakveld 0.62 OZB niet woningen (€ 59.000 V), Taakveld 0.63 Parkeerbelastingen (€ 55.000 N), Onvoorzien (€ 41.000 V), Fondsvorming VZG voor Economic Board Zeeland (€ 55.000 V). Daarnaast zijn er ook nog verspreide andere voordelen en nadelen. Per saldo voordelen tot een bedrag van € 438.000 vooral door zuinigheid.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 en resultaatbestemming 2018

Mutaties ramingen begrotingsresultaat

Bedrag

Saldo van de Jaarrekening

4.157.000

Breedband internet buitengebied

40.000

Doorlopende ICT/Personeelsverplichtingen

203.000

Decentralisatieuitkering Schulden en armoede

67.000

Decentralisatieuitkering Schulden en armoede dec.circ. 2018

29.000

-339.000

Reserve Decentralisatieuitkering lokale aanpak eenzaamheid

150.000

Reserve Onderuitputting Algemene Uitkering

250.000

Reserve Saldo Rioolheffing

80.000

-480.000

Saldo begrotingsresultaat 2018 naar algemene reserve

3.338.000

Overhevelingen reserves per 31-12-2018

Overhevelingen reserves

Bedrag

Reserve Sociaal Domein

1.601.000

Reserve BUIG/Participatiewet

-1.166.000

Reserve Vluchtelingen/Asielzoekers

-435.000

Opnieuw te ramen in 2019

Te ramen lasten en baten in 2019

Bedrag

Cuyperskerk

50.000

Onderzoek spoor Gent-Terneuzen

110.000

Woningbouwstimuleringsregeling Duurz. Part. Woningb.

108.000

Medewerker vluchtelingen/asielzoekers

30.000

SROI

66.000

Armoedebestrijding kinderen

40.000

404.000

Bijdrage Algemene reserve Cuyperskerk

50.000

Bijdrage Algemene reserve onderz. spoor Gent-Terneuzen

110.000

Bijdrage reserve Uitvoeringsprogramma wonen DPW

108.000

Bijdrage reserve Sociaal domein medewerker vlucht./asielz.

30.000

Bijdrage reserve SROI

66.000

Bijdrage reserve Armoedebestrijding kinderen

40.000

-404.000

Saldo opnieuw te ramen in 2019

0

ga terug