IX Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Programma

Bestuur en ondersteuning

54401000  Raadsgriffier

1

1

60010100  Raad en raadscommissies

633

633

60010200  College

795

794

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

875

875

60021300  Juridische aangelegenheden

247

247

60050100  Bestuurlijke samenwerking

182

182

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

125

125

60060200  Rekenkamercommissie

37

9

28

60060300  P&C -documenten Raad

68

68

61402900  Wijkbeheer

280

64

216

Totaal taakveld

0.1 Bestuur

3.242

74

3.168

60030100  Burgerzaken algemeen

897

98

799

60030300  Verkiezingen en referenda

111

1

110

60031100  Team GEO

186

12

174

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

393

1.005

-612

Totaal taakveld

0.2 Burgerzaken

1.587

1.115

472

50030200  Huisvesting Axel

262

171

92

50030300  Huisvesting Sas van Gent

11

11

63102100  Gebouwen

496

826

-330

63102200  Gronden

481

548

-67

Totaal taakveld

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.250

1.545

-295

Programma

Veiligheid

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

156

156

61200600  Veiligheidsregio

4.102

4.102

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

216

216

Totaal taakveld

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.475

4.475

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

72

72

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

88

18

70

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

208

47

161

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

58

57

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

317

2

315

Totaal taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

743

68

675

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

62100050  Wegenbeheersplan

4.925

4.925

62100100  Wegenonderhoud

877

12

865

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

349

3

347

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

464

464

62100500  Kabels en leidingen

69

127

-58

62100600  Werken voor derden wegen

18

22

-4

62100750  Abri's

44

33

11

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

885

153

732

62101100  Straatreiniging

865

111

754

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

156

156

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

100

13

87

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

264

10

255

Totaal taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

9.018

484

8.534

62140000  Straatparkeren

131

131

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

466

8

458

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

148

1

147

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

62

61

62140900  Werken voor derden parkeren

12

68

-56

Totaal taakveld

2.2 Parkeren

818

77

741

62200100  Havenbeleid

166

48

118

Totaal taakveld

2.3 Recreatieve havens

166

48

118

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

226

226

Totaal taakveld

2.4 Economische havens en waterwegen

226

226

Programma

Economie

63100200  Economisch beleid

740

10

730

63100300  Economische projecten

102

102

Totaal taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

841

10

832

63103000  Bedrijventerreinen

733

995

-262

Totaal taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

733

995

-262

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

58

60

-3

63101100  Weekmarkten

93

13

80

63110100  Opbrengst marktgelden

34

-34

Totaal taakveld

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

150

106

44

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

131

52

79

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

290

290

69350200  Forensenbelasting

286

-286

69360200  Toeristenbelasting

209

-209

Totaal taakveld

3.4 Economische promotie

422

547

-125

Programma

Onderwijs

56003011  Brede School Kameleon Terneuzen

3

3

56003012  Brede School Othene Terneuzen

8

8

56003013  Brede School De Twijn Terneuzen

20

20

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

7

7

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

12

12

56003017  Brede School het Mozaïek Sluiskil

1

1

56003018  Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine

27

27

56003019  Brede School de Vlaswiek Koewacht

4

4

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

2.186

393

1.793

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

436

436

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

444

444

Totaal taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

3.147

393

2.755

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

293

293

64800600  Lokaal onderwijs

1.558

743

814

64800605  RMC-functie

530

530

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

356

356

64800620  Leerlingenvervoer

57

57

64800650  Vervoersvoorzieningen Lokaal onderwijs

1.018

1.018

Totaal taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.811

1.978

1.832

Programma

Sport, cultuur en recreatie

65300100  Sportstimulering

174

174

65300101  Breedtesport

108

108

Totaal taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

283

283

65301100  Overige sportaccommodaties

81

81

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

190

8

183

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

2.779

573

2.206

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

854

154

701

65304102  Zwembad Axel

227

50

177

65304103  Zwembad Koewacht

223

69

153

65304104  Zwembad Sas van Gent

282

70

213

65304105  Zwembad Zaamslag

136

9

127

65310100  Groene sportaccommodaties

734

8

726

Totaal taakveld

5.2 Sportaccommodaties

5.506

940

4.566

54300900  Huisvesting Toonbeeld

224

193

30

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

29

29

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

1.021

10

1.012

65400100  Kunstbevordering

147

147

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

31

13

17

65400300  Podiumprogrammering

1.268

545

723

65400400  Culturele evenementen

129

56

72

Totaal taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.847

817

2.030

65410110  Industrieel Museum Zeeland

365

106

258

65410120  Museum het Warenhuis

948

455

493

65410130  Overige musea en museumbeleid

58

58

Totaal taakveld

5.4 Musea

1.370

561

810

65410200  Monumentenzorg

95

95

65410400  Cultureel erfgoed

48

6

42

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

286

5

282

68211100  Watertoren Axel

105

11

93

68211101  Molen Axel

14

14

Totaal taakveld

5.5 Cultureel erfgoed

547

21

526

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

1.459

67

1.392

65801100  Lokale Omroep

36

36

Totaal taakveld

5.6 Media

1.496

67

1.429

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

123

123

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

559

11

549

62100400  Onderhoud bermen en sloten

66

25

40

65500200  Natuureducatie en -beheer

130

130

65601200  Kermissen

54

74

-20

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

65

11

54

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

172

7

165

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

32

32

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

3.212

23

3.188

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

119

5

114

65602600  Hondenspeelterreinen

62

62

65800100  Speelvoorzieningen

273

3

270

Totaal taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.868

159

4.709

Programma

Sociaal domein

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

313

75

238

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

5.205

5.205

66700150  Vervoersvoorzieningen Wmo

934

934

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

25

25

66700300  Welzijnsaccommodaties

1.476

95

1.381

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

285

13

272

66701100  Jeugdgebouwen

78

14

64

Totaal taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.315

197

8.118

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

1.362

1

1.360

Totaal taakveld

6.2 Wijkteams

1.362

1

1.360

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

15.384

14.715

670

66101150  Sociale recherche

269

138

130

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

142

103

39

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

50

50

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

466

466

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

158

145

13

66140100  Minimabeleid

2.525

166

2.359

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

302

302

Totaal taakveld

6.3 Inkomensregelingen

19.297

15.783

3.514

66110100  Sociale werkvoorziening

9.970

9.970

Totaal taakveld

6.4 Begeleide participatie

9.970

9.970

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

1.450

21

1.430

66230300  Participatiebudget - inburgering

193

2

191

66230503  ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18

643

62

580

Totaal taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

2.286

85

2.201

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

1.491

7

1.484

Totaal taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.491

7

1.484

66140500  Schuldhulpverlening

541

540

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

8.119

34

8.085

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

662

-662

66720100  PGB Wmo

505

2

503

Totaal taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.165

699

8.466

66720200  PGB Jeugdhulp

243

243

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

10.856

10.856

66820250  Vervoersvoorzieningen Natura Jeugd

88

88

Totaal taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

11.186

11.186

66410100  Zeemanscentrum

35

35

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

174

123

51

Totaal taakveld

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

209

123

86

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

3.622

3.622

Totaal taakveld

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.622

3.622

Programma

Volksgezondheid en milieu

67110100  Ambulancevervoer

6

6

67140100  Gezondheidszorg

1.056

41

1.015

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

912

12

901

Totaal taakveld

7.1 Volksgezondheid

1.975

52

1.923

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

108

108

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

65

65

67220100  Onderzoeken rioleringen

127

127

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

2.236

2.236

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

489

1

488

67220500  Werken voor derden riolering

5

26

-21

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

337

2

335

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

20

20

67220900  Operationeel beheer riolering

310

2

309

67221100  Waterhuishouding

237

15

221

67260100  Opbrengst rioolheffing

5.041

-5.041

Totaal taakveld

7.2 Riolering

3.934

5.087

-1.153

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

71

71

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

196

196

67210400  Huishoudelijk afval

5.809

534

5.275

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

12

169

-157

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

24

81

-57

67211000  Bedrijfsafval

356

1

354

67211600  Werken voor derden reiniging

64

64

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

7.816

-7.816

Totaal taakveld

7.3 Afval

6.533

8.602

-2.070

67230100  Milieusamenwerking

1

1

67230300  Milieubeleid

165

7

158

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

42

42

67230400  Milieutoets

319

2

317

67230500  Milieu-informatie

15

4

11

67230600  Handhaving milieu

951

950

67231600  Ongediertebestrijding

18

18

Totaal taakveld

7.4 Milieubeheer

1.510

14

1.496

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

498

7

492

67320100  Opbrengst begraafrechten

656

-656

Totaal taakveld

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

498

663

-164

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

68100100  Ruimtelijke advisering

384

384

68100200  Ruimtelijke planvorming

636

147

489

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

182

12

170

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

9

9

68100500  Ruimtelijke projecten

183

183

68100510  Omgeving La Redoute Sas van Gent

60

59

1

Totaal taakveld

8.1 Ruimtelijke ordening

1.454

219

1.235

68300000  Bouwgrondexploitatie

141

391

-250

Totaal taakveld

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

141

391

-250

68200200  Woningbouw

226

41

185

68210300  ISV/SDV

725

5

720

68220100  Woon-en welstandsbeleid

86

86

68221100  Handhaving Bouwen

229

36

193

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

827

827

68222100  Woonwagencentra

214

149

66

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

113

113

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

2.276

-2.276

Totaal taakveld

8.3 Wonen en bouwen

2.421

2.506

-85

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.157

4.157

Totaal taakveld

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.157

4.157

50010100  Treasury

31

146

-115

Totaal taakveld

0.5 Treasury

31

146

-115

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

236

236

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

6.858

-6.858

Totaal taakveld

0.61 OZB woningen

236

6.858

-6.622

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

4.404

-4.404

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

5.914

-5.914

Totaal taakveld

0.62 OZB niet-woningen

10.318

-10.318

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

998

-998

62150200  Toerekening parkeeropbrengst legesverordening

3

-3

Totaal taakveld

0.63 Parkeerbelasting

1.001

-1.001

69370200  Hondenbelasting

375

-375

69390100  Precariobelasting

1.023

1.602

-579

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

618

618

Totaal taakveld

0.64 Belastingen Overig

1.641

1.978

-336

69210100  Algemene Uitkeringen

56.941

-56.941

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

30.614

-30.614

Totaal taakveld

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

87.555

-87.555

69221100  Voormalig personeel

8

8

69226000  Oninbaarverklaarde debiteuren

1

-1

69229000  Diversen nader te verdelen

Totaal taakveld

0.8 Overige baten en lasten

8

1

8

69420100  Vennootschapsbelasting (VpB)

-23

-23

Totaal taakveld

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-23

-23

Programma

Overhead

50030100  Huisvesting Terneuzen

1.362

27

1.335

51003000  Team  informatie- en comm.technologie (ICT)

2.698

807

1.891

51004000  Team Bestuur en Interne Zaken

2.615

454

2.161

51005000  Team Financiën

1.459

64

1.395

51006000  Team Personeel en Organisatie

1.926

514

1.412

54001000  Directie

279

279

54101000  Controlling

331

331

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

323

323

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

126

126

55008000  Team Groen

98

98

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

148

148

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

1.230

93

1.137

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

14

14

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

76

76

56002000  Team Uitkeringenadministratie

242

1

241

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

110

1

109

56004000  Team Werk en Inkomen

160

87

74

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

161

6

156

56006000  Team Publiekszaken

257

17

240

56007000  Team Informatie- en Servicecentrum (ISC)

966

965

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

107

107

58002000  Team Beleidsontwikkeling

112

1

111

58003000  Team Planvorming

94

1

93

58004000  Team Vergunningen

67

2

65

60020500  Kabinet

10

10

60021100  Bestuursondersteuning college

280

2

278

60021400  Ondernemingsraad

112

112

60022100  Communicatie

443

443

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

56

56

Totaal taakveld

0.4 Overhead

15.863

2.077

13.787

Programma

Mutaties reserves

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

19

-19

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

3

-3

69800103  Programma Economie

282

84

198

69800104  Programma Onderwijs

2

-2

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

477

-477

69800106  Programma Sociaal domein

2.561

4.743

-2.181

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

105

36

69

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

1.598

393

1.205

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

972

206

765

69800110  Overhead

20

-20

Totaal taakveld

0.10 Mutaties reserves

5.518

5.983

-466

Totaal Mutaties reserves

5.518

5.983

-466

Resultaat

156.191

160.349

-4.157

Verdelingsprincipe

In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.

Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.

ga terug