VI Overzicht onvoorzien

Wij zijn het begrotingsjaar 2018 gestart met een bedrag voor onvoorzien van € 250.000.
Bij de inzet van onvoorzien hanteren wij het principe van de 3 O's. Dit betreft Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

Onvoorzienbaar:
Een onverwachte gebeurtenis of een niet vooruit te berekenen/bepalen voorstel bij het samenstellen van de Perspectievennota en de programmabegroting.

Onvermijdbaar:
hieronder vallen de volgende situaties:

  • een wettelijke verplichting, contract of overeenkomst;
  • een uitgave waarbij uitstel leidt tot aansprakelijkheid;
  • de ontwikkeling/gebeurtenis kan niet vermeden worden/ er is geen alternatief;
  • of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang.

Onuitstelbaar:
niet verschuifbaar in de tijd tot het volgende moment van integrale afweging (het volgende begrotingsjaar)

Voor bedragen tot € 25.000 geldt het volgende:
Collegebesluit à verantwoording aan de raad in begrotingswijziging
Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt:
Raadsvoorstel à begrotingswijziging

Mutaties ramingen onvoorzien

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2018

250.000

Startplaats Terneuzen profwielerklassier De Scheldeprijs

2

-25.000

Integriteitstraject gemeenteraad en verkiezingen (screening wethouders)

3

-4.000

Subsidie NL kampioenschap Masters Z en PC de Schelde

3

-1.500

Parelroutes in de gemeente Terneuzen

3

-10.000

Kosten herstel scheurvorming Op Weg Hoek

4

-36.000

Overgangsjaar voor Werkgroep Promotie Axel

4

-5.000

NK wielrennen

7

-5.000

Bijdrage lift St. Podium van Zaamslag

7

-2.350

Extra subsidie Portaal van Vlaanderen

9

-25.000

Vorming OZO (overleg zeeuwse overheden) en regiobureau

10

-55.000

-168.850

Inhuur DeltaSafe Security afsluiten speelkooi

2

-12.000

Subsidie St. Omroep Terneuzen tbv mediahub

2

-6.720

Verh. verz. prem. Brede Scholen agv overdr. beveil. inst.

2

-1.600

Inzet mysterytoezicht mbt drank-en horecawet

2

-7.500

Compensatie huur CB-locatie GGD in het GCA

4

-2.808

Gratis bovengronds parkeren op Belgische feestdagen

4

-10.000

-40.628

0

0

Saldo onvoorzien 2018

40.522

ga terug