V Overzicht incidentele lasten en baten

V Overzicht incidentele lasten en baten

Korte omschrijving
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht van bedragen vanaf € 50.0000 blijkt in hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het resultaat van de jaarrekening.
Voor de gemeenteraad is het ook van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht, waarbij de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten.

Incidentele lasten ( x € 1.000)

Verkiezingen

93

Extra storting in de voorzieningen APPA en Wachtgelden

638

Ruiling gronden met Provincie Zeeland in Koegorspolder

58

Ruimen voormalige begraafplaats Van der Peijlstraat Terneuzen

118

Inhuur deskundigheid risicogroepen

50

Onderrzoek naar niet gesprongen explosieven

53

Kosten BOVZ

86

Omvorming VVV naar inspiratiepunt

72

Bijdrage herstel kademiuutr Beurtvaartkade NSP tlv res Nieuwe Sluis

75

Verhoging subsidie onderwijsachterstandenbeleid

55

Regio-arrangement 2018 (Porgy&Bess + Podium van Zaamslag)

95

Behoud Cuyperskerk

150

Bijdrage Juvent tbv innovatievoorstel jeugdwet (project Safer Caring)

75

Maatjeproject (incl.onvoorziene uitgaven)

75

ESF 'Aan de slag in Zeeland' 17-18

169

Social return of investment (bestemd vanuit rek.saldo 2017)

157

Tekort Dethon 2018

494

Inhuur extra kracht t.b.v. inburgering (bestemming rek.saldo 2017)

62

Wmo-Transitie aanz (inc.lst - procesverbetering)

551

Huishoudelijk afval, hogere en extra kosten o.a tengevolge van aanschaf ondergrondse containers, extra slijtage materieel, realiseren uniforme toegangscontrole containers

177

Inhuur tbv omgevingsvergunningen

163

Resterende activiteiten cluster leefbaarheid kernen

117

Onderzoek CEF call spoorlijn Kanaalz.Gent-Tnz onderzoeken

109

Oninbare debiteuren ( met name oude vorderingen op belastingdebiteuren)

332

Algemene uitkering.-afrekening UF 2017

169

Overige posten < € 50.000

282

Toevoeging aan reserves

710

Totaal incidentele lasten

5.185

Incidentele baten ( x € 1.000)

Verkoop gronden en gebouwen

717

Meer dividend 2017 dan voorzien

69

Extra rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

55

Regio-arrangement 2018 (Porgy&Bess + Podium van Zaamslag)

95

Hogere opbrengst openluchtbaden ivm lang aanhoudende warme zomerweer

115

Bijdragen gemeenten inzake maatwerkvoorz.WMO

123

Decentralisatie-uitkering "lokale aanpak eenzaamheid"

150

Huish.afval, doorberekemde kosten aanschaf containers+hogere opbr.oud papier

100

Hogere opbrengst begraafrechten

72

Hogere opbrengst anterieure overeenkomsten 2018

107

Onderuitputting kapitaallasten

1.759

Overige posten < € 50.000

280

Onttrekkingen aan reserves

2.082

Totaal incidentele baten

5.724

ga terug