IV Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding
In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien moet bevatten. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten. In dit overzicht gaan wij eerst in op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna besteden wij aandacht aan de post onvoorzien.   

Onderstaand lichten wij de belangrijkste posten uit dit overzicht toe:

Taakveld 0.11
Geen toelichting.

Taakveld 0.5
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Dividend
Door het niet meer ontvangen van dividend Delta beperkt het dividend zich tot het dividend wat wij ontvangen van de Bank Nederlandse gemeenten.

Taakveld 0.61
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.62
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.63
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.64
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.7
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Wij raamden voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds € 53.195.000. In werkelijkheid ontvangen wij € 53.164.000. De algemene uitkering Gemeentefonds levert vooral naar aanleiding van de Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds een nadeel op van € 31.000, dit vooral door actualisatie van de aantallen bij de decembercirculaire. In de algemene uitkering zitten drie posten die bestemd dienen te worden bij de vaststelling van de jaarrekening voor een bedrag van € 58.000.

Het betreft € 14.000 voor Decentralisatie Uitkering (DU) verhoogde Asielinstroom partieel effect en € 8.000 DU verhoogde Asielinstroom participatie en integratie. Daarnaast € 36.000 voor de integratie uitkering WMO. Voor de uitkering Sociaal Domein ontvingen wij € 30.418.000, hetgeen gelijk is aan de raming.

Taakveld 0.8
Onvoorzien
Onvoorzien bedroeg bij het begin van het begrotingsjaar € 250.000. Onvoorzien is in het begrotingsjaar bij de 1e t/m 11e programmawijziging op basis van genomen besluiten aangesproken voor zowel incidentele als structurele mutaties. Daarnaast zijn een aantal meevallers toegevoegd aan onvoorzien  Tevens zijn de saldo’s van de 1e bestuursrapportage 2017 (€ 839.000) en de 2e bestuursrapportage 2017 (€ - 553.000) toegevoegd/onttrokken aan onvoorzien. Het saldo van onvoorzien komt daarmee uit op € 1.330.000.

Stelposten
De stelposten bestaan uit voornamelijk salarissen, (onderuitputting) kapitaallasten, onderuitputting op exploitatielasten en Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling. Deze posten maken onderdeel uit van de toelichting op de jaarrekening in voorgaande hoofdstuk III onderdeel a. en b.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

2018

2018

2018

2018

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

1.087

2.471

4.157

-1.686

Baten

0

15

0

-15

0.5 Treasury

Lasten

47

47

31

16

Baten

56

125

146

21

0.61 OZB woningen

Lasten

222

222

236

-14

Baten

6.693

6.857

6.858

1

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

0

0

0

Baten

9.733

10.260

10.318

58

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

0

0

0

0

Baten

1.074

1.055

1.001

-55

0.64 Belastingen Overig

Lasten

222

272

1.641

-1.370

Baten

2.001

978

1.978

1.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

Baten

85.883

86.377

87.555

1.178

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

1.795

-20

8

-28

Baten

0

0

1

1

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-102.067

-102.676

-101.782

-894

ga terug