Inleiding

Inleiding

Dit document bevat de jaarstukken van onze gemeente over 2018. De stukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus over 2018. In het jaarverslag kijken wij terug en leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2018. Daarbij hebben wij vastgehouden aan de systematiek en indeling van de begroting. De jaarrekening bevat onder andere de balans en toelichting, overzicht baten en lasten en de analyse van het rekeningresultaat.

W-vragen
In het jaarverslag hebben wij gerapporteerd over de vier w-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor specifiek doen?, Wanneer gereed? en Wat hebben we gedaan?). Het jaarverslag gaat in op nieuwe acties, veranderingen en belangrijke ontwikkelingen. Continuering van bestaand beleid (going concern) hebben wij niet apart opgenomen in het jaarverslag.

Verantwoording
In het jaarverslag verantwoorden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en gedaan. We geven inzicht in de lasten en baten per taakveld en programma. Inzicht geven in wat we hebben bereikt is niet eenvoudig, omdat het hier veelal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten. Verandering van deze effecten hebben vaak een langere doorlooptijd dan de verantwoording van een jaar. Dit is moeilijk te meten of inzichtelijk te maken. Daarom noemen wij de gewenste (maatschappelijke) effecten en de resultaten van activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste effecten.

Financiële tabellen
In de financiële tabellen hebben wij de verschillen toegelicht met een V (voordelig) en een N (nadelig). De financiële tabellen worden opgebouwd door een automatische koppeling met het financiële programma. Hierdoor kunnen in de financiële tabellen in de jaarstukken afrondingsverschillen van € 1.000 staan.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord ‘sterk, betrokken en vitaal’ (2018-2022) is vanaf de begroting 2019 als rode draad opgenomen in de P&C-cyclus. Omdat de begroting 2018 de basis is voor deze jaarstukken, komt hierin het coalitieakkoord nog niet als leidraad terug. Diverse onderwerpen die voortkomen uit het coalitieakkoord zijn wel al binnen de programma’s opgenomen.